ERGOTHERAPIE

Wat bieden wij?

A. Fysische revalidatie na revalidatie bij een hersenbloeding, ongeval, locomotorische problemen, ademhalingsproblemen na COVID-infectie

Na voorschrift door revalidatiearts

  1. De opstelling van een observatiebalans.

Het observatiebilan is een eerste kennismakingsgesprek bij u thuis waarbij we elkaar beter leren kennen. De mogelijkheden, beperkingen en hulpvraag worden hierbij in kaart gebracht. We stellen samen doelen op die we graag willen bereiken.

Deze balans onderzoekt uw functionele vaardigheden:

    • In uw dagelijkse activiteiten;
    • Met betrekking tot uw persoonlijke, professionele, sociaal-culturele, vrijetijds- en schoolactiviteiten;
    • Op lichamelijk, sensomotorisch, intellectueel, relationeel en gedragsvlak.

Na dit gesprek maken we een verslag op voor de adviserende geneesheer van het ziekenfonds voor een goedkeuring ergotherapie aan te vragen. Wanneer we deze goedkeuring ontvangen hebben, kunnen we de therapie starten.


  1. De oefensessies
    • Deze sessies vinden plaats in uw leefomgeving.
    • Tijdens de oefensessies kunt u functioneel oefenen met het gebruik van uw braces, prothesen en technische hulpmiddelen.
    • U moet een ambulante patiënt zijn en al een observatiebalans hebben laten uitvoeren.
  1. Informatie-, advies- en leersessie
    • De ergotherapeut geeft informatie en advies, en leert u de aanpassingen aan uw omgeving, de braces, de prothesen en functionele hulpmiddelen te gebruiken. Verplaatsing, transfertraining en functionele activiteiten horen hierbij.
    • Deze verstrekking moet worden uitgevoerd op basis van een voorschrift van de revalidatiearts van het gespecialiseerde centrum waar u de revalidatie volgde.
    • U moet een ambulante patiënt zijn  en al een observatiebalans hebben laten uitvoeren.
    • Deze sessies vinden plaats in uw leefomgeving.
  1. Laatste observatiebalans
    • Dit is een afsluitend gesprek waarbij we onze vooropgestelde doelen en therapie gezamenlijk bespreken en evalueren.
    • Van dit gesprek wordt er een verslag opgemaakt voor de adviserende geneesheer van de mutualiteit.
    • Voorwaarde: Vooraleer je recht hebt op een eindbilan moet je al oefensessies en/of een informatie, advies of leersessie hebben gekregen.
Meer informatie op de RIZIV-website

Na voorschrift door (huis)arts

Als je ergotherapie wenst zonder dat je 6 maanden in een revalidatiecentrum therapie gevolgd hebt:

   • Voor het starten van ergotherapie, is een voorschrift van een (huis)arts vereist. Op het voorschrift hoeft geen specifiek aantal te staan.
   • De (huis)arts moet enkel zijn toestemming geven om ergotherapie te mogen starten.
   • In de meeste gevallen wordt deze ergotherapie niet terugbetaald door het RIZIV (zoals bijvoorbeeld bij een doktersbezoek).
   • Bij sommige ziekenfondsen, zoals Partena en het onafhankelijk ziekenfonds, is terugbetaling mogelijk van 75% met een maximum van 600€ per aansluitingsjaar (rekening houdend met andere ingediende kosten) wanneer er een verzekering Medicalia is afgesloten.
   • Afhankelijk van de regio en de mutualiteit zijn er soms ook tegemoetkomingen voorzien in het kader van de aanvullende verzekering. Deze tegemoetkoming verschilt per mutualiteit. Wij raden je aan om je mutualiteit te contacteren voor meer informatie.

B. Kinderrevalidatie

Na voorschrift door huis- of revalidatiearts

   • Afhankelijk van de regio en de mutualiteit zijn er soms ook tegemoetkomingen voorzien in het kader van de aanvullende verzekering. Deze tegemoetkoming verschilt per mutualiteit. Ik raad je aan om je mutualiteit te contacteren voor meer informatie.
   • Voor logopedie is er wel terugbetaling mogelijk. De logopedist kan zowel taal- als rekentherapie (leerstoornissen) behandelen. Boek een vrijblijvende (intake)afspraak voor meer uitleg.

1.  Psychomotoriek en fijne motoriek

 

Motoriek is het vermogen om te bewegen. Kinderen ontwikkelen zich normaal gezien spelenderwijs. Al bewegend breiden ze hun mogelijkheden uit. We maken hierbij o.a. een onderscheid tussen grove motoriek (vb. zwaaien, lopen, kruipen, fietsen), fijne motoriek (knippen, tekenen, rijgen, grijpen, manipulatie van een voorwerp, schrijven,…) en lateralisatie (vb. het maken van omkeringen, van rechts naar links schrijven,…). Soms stelt men een vertraagde ontwikkeling bij een kind vast.

Psychomotoriek is het samengaan van herenwerking (psyche) en bewegen (motoriek). De hersenen sturen de bewegingen aan. Als een kind problemen heeft met de psychomotoriek, kan het moeilijkheden op motorisch vlak (fijne motoriek, grove motoriek of coördinatie) maar ook met aandacht, taakhouding, stilzitten, angst om te falen en volhouden ondervinden. Voor deze kinderen is het belangrijk zo vroeg mogelijk in te grijpen. Tijdens de sessies wordt gewerkt naar spanningsreductie en naar het verhogen van groeikansen bij de kinderen.


2. Executieve functies

 

Dagdagelijks doen we beroep op onze executieve functies. Onze executieve functies zorgen ervoor dat we ons gedrag, onze emoties en onze gedachten kunnen sturen en gericht kunnen inzetten. Executieve functies zijn functies in je hersenen die zorgen voor rationele beslissingen. Zwakkere executieve functies komen vaak voor bij kinderen met medische, psychiatrische en neurologische ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D of zonder onderliggende oorzaak.

De ergotherapeut biedt ondersteuning bij:

    • Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet.
    • Werkgeheugen: informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken.
    • Emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren.
    • Volgehouden aandacht: aandachtig blijven, ondanks afleiding.
    • Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen.
    • Planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is.
    • Organisatie: informatie en materialen ordenen.
    • Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen.
    • Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken.
    • Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag.
    • Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren.

3. ADL (activiteiten dagelijks leven)

 

Vanaf de leeftijd van drie jaar kunnen kinderen t.g.v. een motorisch en/of inzichtelijk stoornis, moeilijkheden ondervinden bij ADL-activiteiten zoals het aan- en uitkleden, het hanteren van bestek, het knopen van veters. De ergotherapeut ondersteunt en helpt uw kind om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Hierbij kunnen hulpmiddelen ingezet worden en de nodige tips meegegeven worden om transfer naar dagelijks leven mogelijk te maken. Voor deze therapie hanteert de therapeut een taakgerichte aanpak waarbij zowel sterke als minder sterke punten in acht worden genomen.


4. Rekentherapie en wiskunde

 

De ergotherapeut en de logopedist ondersteunen leerlingen  ( lager onderwijs en secundair onderwijs) die moeilijkheden hebben met:

    • Voorbereidende rekenvaardigheden (conservatie, correspondentie, classificatie, seriatie, maatbegrip)
    • Algemeen rekenzicht zoals waarde van cijfers, lezen en schrijven van getallen, inzicht in breuken, maateenheden, …
    • Hoofdrekenen, cijferen en volgen van procedures
    • Abstracte rekentaal en vraagstukken omzetten naar concrete bewerking
    • Splitsingen, maal- en deeltafels automatiseren
    • Ruimtelijk inzicht en oriëntatie
    • Rekenregels
    • Wiskunde: leerstof van het secundair onderwijs

5. Typ 10

 

Vanaf de leeftijd van 10 jaar wordt van kinderen verwacht dat ze meer en meer aan de slag gaan met de computer. In een 10-tal lessen leert jouw kind blind typen op eigen tempo. Na deze cursus kan het kind thuis verder aan de slag met dit programma. De methode is daarnaast ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, ADHD, dyslexie, DCD,…

Pediatrie | fijne Motoriek | schrijfmotoriek

Wij behandelen ook jonge kinderen  met fijnmotorische problemen, kinderafasie  etc. na doorverwijzing van de arts.

 

Zit je kind in de laatste kleuterklas en heeft het problemen met links-rechts en of de juiste pengreep, wacht  dan niet tot het eerste leerjaar voor verdere therapie. 

 

Voor baby’s en jonge kinderen van 0 tot 2 jaar met eet- en drinkproblemen verwijzen wij naar onze website van de logopedist.

Neurologie | traumatologie

Nadat je je revalidatie in het ziekenhuis hebt afgerond, kan je binnen de 6 maanden ergotherapie aan huis aanvragen. De revalidatiearts waar je in behandeling was kan je hiervoor een voorschrift voorschrijven. Wij maken altijd een aanvangsverslag en een eindverslag en bezorgen dit aan je revalidatiearts.

HULPMIDDELEN

Wij werken samen met de ziekenkassen en de orthopedische werkplaatsen (Spronken, VIGO, Orthomed,..) om hulpmiddelen op maat aan te bieden.


Wij  onderscheiden ons van andere diensten, omdat wij ons focussen op het meest zinvolle hulpmiddel dat de cliënt nodig heeft. Zo kiezen wij zelden voor een standaard rolstoel, maar nemen wij het gewicht van de rolstoel en/of rollator mee in ons advies, zodat de cliënt en zijn/haar partner vlot deze hulpmiddelen kan heffen in zijn/haar auto.

Geriatrie

Voor de geriatrische cliëntenfocussen wij ons op:

 • Valpreventie
 • Aanpassingen aan huis
 • Cognitieve screening: Mini-Mental, MOCA, ACE-R, DSR

Contacteer ons

Heeft u nog vragen? We staan altijd open om te praten over
hoe we u verder kunnen helpen.