Leerproblemen

Lezen | Dyslexie

Lees je kind spellend of radend? Verwisselt het d/b/d-klanken? Heeft je kind moeite met het verschil tussen leesletter (a) en de schrijfletter ()? Laat je kind dan testen! Wij testen zowel lagere schoolkinderen, als leerlingen uit het secundair of hoger onderwijs.

Misschien heeft het dyslexie of heeft het andere leermoeilijkheden. 

 

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. De oorzaak is sterk genetisch, met een atypische neurobiologische ontwikkeling. Er zijn functionele en anatomische afwijkingen in het netwerk van hersengebieden dat betrokken is bij het (leren) lezen, waardoor er verstoringen zijn in de cognitieve processen die van belang zijn voor de ontwikkeling van lezen en spellen.

 

Dyslexie is een hardnekkig probleem, dat resistent blijkt voor planmatig en systematische uitgevoerde remediërende hulpverlening. Diagnostiek, adviezen naar aanpak op school en alternatieve lees- en spellingsmethodes (SpintPlus, Alinea,…) en spellingsschema’s verhogen de zelfstandigheid van het kind, naast verder therapie.  Wij volgen het protocol voor gespecialiseerde dyslexiebehandeling (Ruijssenaars et al. 2009). 

 

De basis van leessucces ligt in het herwinnen van leesplezier. 

Rekenen | Dycalculie

 • Er zijn verschillende vormen van dyscalculie: 

Procedurale dyscalculie:

 • Het onthouden van rekenstrategieën (x, :, +, -, breuken, %, …)?
 • Blijft het op de vingers tellen of is het een trage teller?
 • De lange notatie bij het cijferen niet kunnen onthouden?
 • Vergeet het de tussenkomsten te onthouden en moet het opnieuw van begin een rekensom uitrekenen?
 • Haalt het de cijfers door elkaar?
Getallenkennis dyscalculie
 •  Heeft het in het eerste leerjaar moeite met het plaatsen van de getallen op de getallenas?
 • Haalt het de cijfers door elkaar?
 • Heeft eht moeite met rekentaal (meer dan, minder dan, plus, de helft van, 30 procent van, één vierde van,..)?
Semantische geheugen dyscalculie
 • Lijkt het de tafels en rekenmethodes (over de brug) maar niet te automatiseren of te onthouden?
 • Moeite met het koppelen van cijfers aan begrippen?
 • Moet het kind langer nadenken en valt het terug op de basis-rekenmethodes , kan het nieuwe regels moeilijk memoriseren?
Visuospatiële dyscalculie
 • Vergist het zich in het noteren van de cijfers op de juiste plaats 45 <-> 54?
 • Lukken rekenvraagstukken niet zo goed?
 • Heeft het moeite met kloklezen of het het weinig tijdsbesef?
 • Is metend rekenen zwakker?

Dyscalculie is een specifieke rekenstoornis dat hardnekkig blijft bestaan, ondanks langdurige (minimaal 6 maanden ondersteuning van zorgjuf, logopedie, ouders) remediëring. Het rekenprobleem kan niet volledig verklaard worden door andere kindkenmerken of kenmerken binnen de gezinscontext. Dyscalculie is een neurologische ontwikkelingsstoornis met biologische oorsprong. 


Wacht niet met de opstart van therapie! Laat je kind bij twijfel testen. Elk kind is anders en vraagt een andere aanpak, afhankelijk van de aard van de stoornis en de ernst van het probleem, het sterktes en de zwaktes van het kind. 


Naast therapie, en andere hulpmiddelen zoals rekenschema’s, rekentoestel, adviseren wij ook de scholen naar aanpak en aangepaste maatregelen. Een goed contact met de scholen (zorgcoördinator, leerkracht, CLB) is daarbij belangrijk, zodat de problemen gezamenlijk aangepakt kunnen worden en een grotere achterstand vermeden kan worden.

Spelling | Dysorthografie

Kinderen met dysorthografie hebben opvallende en hardnekkige spellingsmoeilijkheden. Ook lukt het niet om foutloos te schrijven. Het lijkt wel of je kind de spellingregels niet kan onthouden. Soms schrijft je kind de woorden zoals hij of zij ze hoort. 

 

Vaak is er een ook een moeilijk leesbaar handschrift, zijn de schrijfbewegingen ongecoördineerd, is de schrijfrichting foutief (van onder naar boven of rechts naar links). Meestal herken je dan een slordig handschrift.

Leesondersteuning: Sprint Plus | Alinea

Vanaf het derde leerjaar is leesondersteuning een belangrijk hulpmiddel, zodat de leerling bij vakken waarbij de teksten uitgebreider aangeboden worden, vlotter en zelfstandiger kan lezen. Dit verhoogt het tekstbegrip. Wij focussen ons enerzijds op verdere leesremediëring, maar ook op leesondersteuning bij vakken zoals WO, Frans, Nederlands, geschiedenis. Vanaf het derde leerjaar kan dit ingezet worden voor vakken met veel inhoudelijke, zoals WO. Wij raden aan om zeker vanaf leerjaar 5 deze software uit te proberen, zodat de overgang naar het secundair  efficiënter verloopt.

 

SprintPlus3 of Alinea  zijn programma’s, die helpen bij het lezen, het schrijven en het instuderen van de leerstof. Deze gebruiksvriendelijke voorleessoftwares zijn geschikt voor jong en oud. Naast voorleesfuncties, bevat de software een reeks extra hulpmiddeltjes zoals homofonenhulp, fonetisch lezen, markeerstiften,…

Deze voorleessoftwares zijn inzetbaar op school, thuis en op het werk.

 

SprintPlus3 of Alinea kan aangevraagd worden op basis van een dyslexie-attest. De school kan dan gratis de leer- en werkboeken van de school online klaarzetten, zodat de leerling online met hulp van voorleessofware de teksten kan lezen via de laptop en teksten/toetsen kan invullen met hulp van een spellingscontrole.

De firma’s van SprintPlus3 en Alinea adviseren laptops (geen tablets) met Microsoft als besturingssysteem voor een optimale digitale ondersteuning.